ImportantesGACETA UNIVERSITARIA

 

 

 

 

 

Gaceta Nº 01 - 2015          Gaceta N° 001 - 2016
Gaceta Nº 02 - 2015 Gaceta N° 001 - Extraordinaria
Gaceta Nº 03 - 2015          Gaceta 002 - 2016
Gaceta N° 04 - 2015          Gaceta N° 003 - 2016

                                                                                             Gaceta N° 04 - 2016